Bases Cerdanya Film Festival 2017

Edició 2017 Festival Notícies

[CAT]

 

El Grup de Recerca de Cerdanya i la Cerdanya Film Commission convoquen el 8è Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. El Festival se celebrarà a diferents ubicacions de la comarca de Cerdanya del  29 de juliol al 6 d’agost de 2017

A tal efecte es fan públiques les següents BASES:

BASES DEL CERTAMEN

 • Poden participar-hi tots els autors majors d’edat i qualsevol nacionalitat.
 • Els films que es presentin han de ser rigorosament originals i no haver estat mai presentats a aquest certamen. La temàtica dels films presentats és lliure i han d’haver estat realitzats després de l’1 de gener del 2014 i ajustar-se a tot l’establert en aquestes BASES. Un autor sol o en col·laboració amb altres podrà presentar un màxim de 4 films a aquest Certamen. Qualsevol film en una llengua diferent al català o castellà haurà de subtitular-se en una de les dues llengües (subtítols ja inclosos en el DVD o còpia digital).
 • Els autors dels films presentats conservaran els drets d’explotació i autoria de les seves obres. Un jurat designat per l’Organització farà una preselecció per tal d’escollir la Secció Oficial a Concurs del Certamen i distribuirà els films en les diverses sessions programades. Tots els films participen a tots els premis, llevat d’aquells específics de la seva categoria. Els premis seran atorgats in situ per majoria de vots del públic assistent i el Jurat a les sessions de projecció. Els premis podran ser dividits i si la qualitat dels films rebuts fos considerada insuficient per l’Organització, els premis podran ser declarats deserts.
 • Els films podran remetre’s fins el dia 1 de maig de 2017. S’admetran totes les obres que arribin després d’aquesta data però que tinguin mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior, per correu o missatgeria.
 • Els participants poden optar per enviar els films a través de clickforfestivals.com (no fa falta omplir la butlleta d’inscripció), en mà o per correu postal en un únic paquet tancat, identificat per fora amb el títol del film i el nom del director o productor, així com amb el nom del Certamen: Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. Aquest paquet haurà de contenir:
  • 2 Còpies de visionat del film en DVD o 1 Còpia digital HD.
  • 1 butlleta d’inscripció degudament complimentada.
  • 1 sobre tancat que contingui: sinopsi del film de 500 caràcters com a màxim, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport del director o productor, fotocòpia del registre de drets d’autor i declaració jurada de que posseeix tots els drets de propietat intel·lectual sobre el film, sense limitacions o condicions de cap classe ni gestió externa dels drets d’autor i un CD/DVD/pen-drive amb la biofilmografia del director del curtmetratge, fitxa tècnica i artística del film i tres fotogrames en jpeg i resolució de 300 píxels/polsada. Es pot enviar en format paper tot el material digital demanat tret dels tres fotogrames.
 • Els films podran ser enviats mitjançant els següents canals:

 

 

 

 

CLICK FOR FESTIVALS:

https://www.clickforfestivals.com/festival-internacional-de-cinema-de-cerdanya

 

CORREU POSTAL O EN MÀ:

Festival Internacional de Cinema de Cerdanya

Museu Cerdà

C/ Higini de Rivera núm. 4

17520 Puigcerdà (Girona)

 • El jurat que escollirà la Selecció Oficial estarà format per persones de contrastada experiència en el món cultural i audiovisual escollides per l’Organització del Festival, llur decisió serà inapel·lable.
 • Els participants eximeixen a l’Organització del Festival de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que puguin incórrer els participants.
 • Els finalistes del Certamen seran avisats abans del dia 15 de juliol 2017, per a que puguin preparar la seva assistència al Festival.
 • Les categories a competició són: films de menys de 30 minuts (curtmetratges) i films de més de 30 minuts. Tots els films seleccionats opten a tots els premis llevat dels específics de cada categoria, independentment del seu gènere.
 • L’assistència dels seleccionats o d’un representant és obligatòria i condició indispensable per participar a la sessió del Públic. Els participants presentaran breument el seu film abans de ser projectat a la sala.
 • L’Organització del Certamen abonarà dietes (justificades) en concepte de transport als participants a la sessió del Públic, segons les taules fiscals vigents i en la proporció que s’acordi i posarà a disposició d’aquests l’allotjament en habitació doble el dia de l’Entrega de Premis. Els participants, a més a més, estaran convidats amb els seus acompanyants al sopar de celebració que clourà el Certamen. També gaudiran d’una bonificació (justificada) de 50€ en concepte de dietes de transport la resta de nominats als premis.
 • El jurat farà una preselecció per escollir els films que seran projectats en les diferents sessions. Tota la informació es publicarà a la pàgina web del Festival (cerdanyafilmfestival.cat) o a les xarxes socials. La resta de films es projectaran, en funció de la disponibilitat d’espais, també en els diversos punts que l’Organització designi durant tota la resta de l’any.
 • Els premiats es comprometen a que en posteriors emissions del film figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen l’Organització l’ús d’extractes (menys de 30’’) i fotografies per a la promoció i publicitat del Festival en futures edicions.
 • Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’Organització i se n’informarà a la pàgina web i, alternativament, a les xarxes socials.
 • Tots els films rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica de l’Organització, que no retornarà cap dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen a l’Organització la reproducció dels seus films durant el festival i en actes de promoció d’aquest certamen durant l’any, així com el material gràfic rebut en els diferents suports que el festival prepara per a la seva difusió.
 • En cas que l’Organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, un film no compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, aquest serà fulminantment desqualificat.
 • La participació al Festival implica l’acceptació i conformitat de totes les BASES.
 • S’estableixen els següents premis:
·         Millor curtmetratge Premi del Públic (<30’): 300 euros i trofeu commemoratiu

o    Primer finalista: 150€ i Trofeu commemoratiu

o    Segon finalista: Trofeu commemoratiu

o    Tercer finalista: Trofeu commemoratiu

o    Quart finalista: Trofeu commemoratiu

·         Millor film Premi del Jurat: 150€ i Trofeu commemoratiu

o    Menció especial del Jurat: Diploma commemoratiu

o    Menció del Jurat pel·lícula d’Animació: Diploma commemoratiu

o    Menció del Jurat pel·lícula Documental: Diploma commemoratiu

o    Menció del Jurat pel·lícula Ficció: Diploma commemoratiu

·         Millor film en català: Trofeu commemoratiu

·         Millor director: Trofeu commemoratiu

·         Millor director jove (<30 anys): Trofeu commemoratiu

·         Millor guió original: Trofeu commemoratiu

·         Millor banda sonora original: Diploma commemoratiu

·         Millor muntatge: Diploma commemoratiu

·         Millor fotografia: Diploma commemoratiu

·         Millor actor: Trofeu commemoratiu

·         Millor actriu: Trofeu commemoratiu

·         Premi PROMOFEST: 50 enviaments a festivals nacionals (en cas que el film ja tingui distribució, no pot optar a aquest premi)

 

NOTA: Es descomptarà del total de la dotació econòmica (premis en metàl·lic) la quantitat fiscal vigent aplicada en matèria de premis. Els premis als films es faran efectius a la persona que designi la producció. Els premis a rols concrets recauen sobre l’agraciat. En cas que no sigui possible fer efectiu el guardó (per absència o impossibilitat de contactar-hi) en els tres mesos posteriors al veredicte, es considerarà que l’interessat desisteix d’aquest i es declararà desert.

Comments are closed.